kwaliteit

Sinds jaren wordt er binnen onze voorziening gewerkt aan het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid. De kwaliteit van onze zorgverlening wordt via verschillende kanalen continu gemeten en bijgestuurd.

Onze processen worden duidelijk omschreven in stroomdiagrammen en via het lokaal intranet toegankelijk gemaakt voor alle medewerkers. Alle processen worden jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

In ons strategisch zorgplan worden duidelijke strategische doelstellingen bepaald. Ieder jaar wordt met de diensthoofden een beleids-en kwaliteitsplan opgemaakt in functie van de strategische doelen. Vanuit de diverse disciplines en teams worden daaruit afdelingsdoelstellingen opgesteld. Via projectopvolging wordt de realisatie van het beleids-en kwaliteitsplan opgevolgd.

Belangrijke strategische sleutelprocessen worden via een balanced scorecard, bestaande uit een aantal indicatoren (metingen) opgevolgd. Resultaten van indicatoren worden op systematische wijze met de betrokken medewerkers besproken.

Binnen de werkgroepstructuur worden alle facetten van zorg continu geëvalueerd en bijgestuurd. Basismedewerkers vanuit alle disciplines vormen hierbij als lid van de werkgroepen het belangrijkste instrument.

Het elektronisch zorgdossier laat ons toe om op een doeltreffende manier een geïntegreerd totaalzorg te realiseren. Het noteren van observaties, het aftekenen van de zorg, het klaarzetten en het aftekenen van medicatie gebeuren volledig elektronisch.

Om de drie jaar wordt de tevredenheid van bewoners via een uitgebreid tevredenheidsonderzoek bevraagd. De resultaten worden grondig besproken met de familie, de bewoners en de medewerkers. Waar nodig wordt via een concreet actieplan bijgestuurd.

Daarnaast wordt ook de tevredenheid van medewerkers om de drie jaar via een anoniem tevredenheidsonderzoek bevraagd. De resultaten van de enquête maken het mogelijk om een aantal verbeterpunten te realiseren.